ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

grigoruk.jpeg (120.64 Kb) ГРИГОРУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Закінчила у 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію спеціаліста з фінансів. У 2014 році отримала кваліфікацію спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування закінчивши ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».
З 2012-2015 р.р. була здобувачем кафедри фінансів та кредиту Житомирського державного технологічного університету (наразі – Державний університет «Житомирська політехніка»).
В 2015 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України на тему: «Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».
Переведена з посади доцента кафедри фінансів на посаду доцента кафедри менеджменту з 2018 року.
У 2019 Атестаційною колегією МОН України було присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту.
У липні 2019 р. у м. Варшава (Польща) брала участь у програмі «Академічна доброчесність», організоване Вищим Духовним Семінаріумом у Варшаві UKSW спільно із Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) та Фундацією АDD.
Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність підприємств інформаційно-комунікаційних технологій.
Є автором і співавтором 60 наукових праць, в тому числі 3 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що індексуються у Web of Science та Scopus, 3 монографій (1 одноосібна).
Участь у виконанні науково-дослідної роботи:
– «Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України» (державна реєстрація №0110U001362);
- «Управління інноваційним потенціалом виробничого комплексу України».
Авторський профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=7sOWymkAAAAJ


img_2238.jpg (63.62 Kb)
ШУЛЬГА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА – кандидат економічних наук, доцент. В 2005 р. закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «магістр з менеджменту організацій». В 2008р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств в Україні». В 2018 р. підвищувала кваліфікацію у Вищій школі бізнесу та підприємництва (м. Островець, Польща). Пройшла науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління».
Є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць. Викладає наступні курси: "Логістика", "Управління витратами", «Планування та організація виробничої діяльності підприємства», «Підприємництво». Сфера наукових інтересів: життєвий цикл підприємств, ресурсозабезепечення.


marchenko_n.jpg (37.11 Kb)
МАРЧЕНКО ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА – старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Викладач російської мови та літератури і англійської мови». У 2005 р. здобула другу вищу освіту в ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст». Працює над дисертаційним дослідженням зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Має більше 30 друкованих праць, активно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Педагогічний стаж – 15 років.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», "Офісний менеджмент", "Самоменджмент". Сфера наукових інтересів: розвиток комунікативної компетентності майбутніх менеджерів.


moskvichova2015.jpg (107.76 Kb) МОСКВІЧОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, – кандидат економічних наук, доцент
Освіта: 2004 р., Вінницький національний технічний університет, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація – магістр інженерної механіки.
2005 р. Вінницький національний технічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – бухгалтер-економіст.
2010-2014р. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету іменем Івана Франка на кафедрі економіки підприємства
2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи» (науковий керівник: д.е.н.. проф.., академік Михасюк І.Р.) за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Основний напрям наукових досліджень - державне регулювання активізації інноваційних процесів в Україні.
Науковий керівник ініціативної теми «Управління інноваційним потенціалом виробничого комплексу України»
Є автором і співавтором близько 85 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії, 1 навчальний посібник «Економіка туризму».
Викладає дисципліни: Менеджмент, Логістика, Організація виробництва, Ситуаційний менеджмент, Операційний менеджмент.
Авторський профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5JHiDa4AAAAJ&hl=uk
ORCID Researcher ID https://orcid.org/0000-0002-0763-9929


fedorzova2.jpg (24.61 Kb)
Федорцова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук
Закінчила : Київський лінгвістичний університет- 1994р.
Спеціальність: викладач англійської і німецької мов
Кандидат педагогічних наук
Працювалa: Вінницький національний технічний університет з 1995 по 2014 р.
Вінницький фінансово-економічний університет- з 2016 р. по даний час.
Закінчила аспірантуру Житомирського державного педагогічного університету та у 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків в процесі вивчення гуманітарних дисциплін».
Автор 33 наукових праць, в т. ч. -3-х посібників; 1 статті у накових фахових періодичних виданнях, що індексуються
у Web of Science та Scopus (Evaluation of the Convergence of International Markets for Agricultural Enterprises of Ukraine under International Diversification Conditions – web of science: European Journal of Sustainable Development (2020), 9, s.467-487 ); 28 фахових статтей, 25 – одноосібних; 5 міжнародних публікацій.
Пройшла міжнародне стажування – «New and innovative teaching methods» 14 вересня, 2020 – 09 жовтня, 2020. м. Краків.- 120 год. - Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics.
Викладає: Business English (Ділову Англійську), Інозeмну мову з поглибленним вивченям, фахову інозeмну мову

buryachenko_l_.jpg (77.96 Kb)
Буряченко Любов Юріївна – старший викладач кафедри.
Освіта:
1986 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут, зі спец. «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами».
1990 р. закінчила Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут Центрспілки зі спец. «Викладання предмету товарознавство продовольчих товарів».
2015 р. закінчила Вінницький фінансово-економічний університет зі спеціальності «Менеджмент організацій».
Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Має два патенти на корисну модель №34525 «Спосіб виробництва салату «Ялинка» з морською капустою (ламінарією)» та №34526 «Спосіб виробництва салату з цвітною капустою з цистозірою». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 11.08.2008 р.
Напрямок наукових досліджень: інновації в організації і технології торговельних процесів.
Викладає дисципліни: Контролінг, Управління персоналом, Міжнародна інвестиційна діяльність, Організація і технологія торговельних процесів

buryachenko_o_.png (118.28 Kb)
БУРЯЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – доцент, кандидат політичних наук.
Освіта:
2001 – 2006 рр. навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, який закінчив з відзнакою, за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію юриста.
2006 – 2008 рр. навчався у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «Державні фінанси» та отримав кваліфікацію спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист.
2016 – 2019 рр. здобувач кафедри політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
29 листопада 2019 року, захистив кандидатську дисертацію на тему «Репутація політичної партії: особливості формування та актуалізації в контексті політичної культури українського суспільства» за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія.
На сьогодні, наукова робота пов’язана із дослідженнями в розрізі – Парадигми української державності; Паритетності умов участі громадян України у процесі прийняття суспільно-політичних рішень (327 - Міжнародні відносини. Світова політика. Зовнішня політика) та продовження досліджень в розрізі формування репутації політичних партій.
Сфера наукових інтересів охоплює широкий спектр проблем, пов'язаних із питаннями зовнішньої та внутрішньої політики України; питання геополітики та законотворення.
Є автором і співавтором 16 наукових праць, монографії «Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації», чотирьох наукових проектів.
Викладає дисципліни: правознавство, політологія.
Авторський профіль в:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5308-2570
Academia: https://independent.academia.edu/OleksiiBuryachenko
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-QqMw2AAAAAJ

chornii.jpg (24.34 Kb)
Чорний Олег Віталійович
, кандидат філософських наук (філософія освіти).
Освіта:
Київський національний торговельно-економічний університет (2009), бакалавр економіки та підприємництва.
Київський національний торговельно-економічний університет (2010), магістр комерційної діяльності.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2018), філолог-перекладач (англійська мова).
Наукова освіта:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2015), аспірантура (спеціальність 09.00.10 – філософія освіти). Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Економічний вимір вищої освіти України (філософський аналіз)».
Вінницький національний аграрний університет (2020), докторантура (спеціальність 051 – економіка). За результатами проходження докторантури повністю виконано індивідуальний науковий план докторанта, зокрема опубліковано 23 статті в українських та закордонних фахових виданнях, взято участь у 16 науково-практичних конференціях.
Наукова робота:
Наукова робота пов’язана з філософією освіти, філософією науки та гетеродоксальною економічною наукою. Основний напрям наукових досліджень - теорія міждисциплінарності та її застосування у сфері економічної науки.
Сфера наукових інтересів – міждисциплінарні проблеми наукового пізнання та можливості їх практичного застосування.
Опубліковані наукові праці:
Є автором і співавтором 56 наукових праць (33 статей, 23 тез конференцій), 2 методичних вказівок до виконання семінарських і практичних робіт.
Викладає дисципліни: логіка, філософія, соціологія, соціальна відповідальність.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_