ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

Нормативні акти та правила внутрішнього розпорядку

Антикорупцiйна_програма_ВФЕУ_2020-2022_рр.pdf
Методичнi_рекомендацii_до_розробки_освiтнiх_програм.pdf
Положення_про_академiчну_доброчеснiст_.pdf
Положення_про_вiддiл_мiжнародних_звязкiв_.pdf
Положення_про_внутрiшню_систему_забезпечення_якостi_вищоi_освiти.pdf
Положення_про_дистанцiйне_навчання.pdf
Положення_про_користування_студентским_гуртожитком_ВФЕУ.pdf
Положення_про_органiзацiю_освiтн_ого_процесу_ВФЕУ.pdf
Положення_про_порядок_замовлення,_друку,_видачi_та_облiку_документiв_про_освiту_державного_зразка
Положення_про_порядок_навчання_здобуваiчв_за_iндивiдуал_ним_графiком.pdf
Положення_про_порядок_перезарахування_резул_татiв_навчання__та_визначення_академ_рiзницinya_akadem_riznici.pdf
Положення_про_порядок_створення_та_органiзацiю_роботи_екзаменацiйноi_комiсii.pdf
Положення_про_порядок_та_умови_обрання_студентами_вибiркових_дисциплiн_у_ПВНЗ_ВФЕУ.pdf
Положення_про_Приймальну_ВФЕУ.pdf
Положення_про_Прймал_ну_комiсiю_ЕПФК_ВФЕУ.pdf
Положення_про_процедуру_запобiгання_конфлiктних_ситуацiй.pdf
Положення_про_стейкхолдерiв_освiтнiх_програм.pdf
Положення_про_Студентське_самоврядування_ПВНЗ_ВФЕУ.pdf
Правила_внутрiшнього_розпорядку_в_гуртожитку_ВФЕУ.pdf
Умови_доступностi_осiб_з_особливими_освiтнiми_потребами.pdf
Положення_про_підвищення_кваліфікації.doc


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_