ВФЕУ
Тел.: (0432) 53-62-59, 067-36-99-838

Вінницький фінансово-економічний університет

Meню

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ.
5. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положення про наукову бібліотеку ВФЕУ» і"Типових правил користування бібліотекою ВНЗ". Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов'язки.
1.2. Правила користування бібліотекою - це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права і обов'язки користувачів і бібліотеки.
1.3. За цільовим призначенням, складом читачів, спеціалізацією бібліотечних фондів, значенням та функціями бібліотека ВФЕУ є бібліотекою навчального закладу (університету).
1.4. Користувачі послуг бібліотеки: студенти, магістранти, професорсько- викладацький склад, співробітники університету, слухачі підготовчого курсу, студенти економіко-правового коледжу ВФЕУ.
1.5. Форми бібліотечного обслуговування: абонемент, читальний зал.
1.6. Бібліотека забезпечує безкоштовне виконання основних видів
бібліотечних послуг.
1.7. Користування бібліотечними послугами відбувається на умовах і за
порядком, передбаченими цими Правилами.

1.8. Правила користування бібліотекою поширюються на всіх користувачів бібліотеки.
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ
ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ
Бібліотека формує свої фонди згідно з планами навчально-методичної та науково-дослідної роботи університету.
Бібліотека:
• здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує оперативне виконання запитів на навчальну, наукову та ін. літературу;
- створює і веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок тощо;
- організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах та в читальних залах;
- надає допомогу при підборі необхідних матеріалів з використанням бібліотечних каталогів, картотек, комп'ютерної техніки;
- вивчає інформаційні потреби читачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи інформації;
- проводить серед читачів роботу щодо поширення знань з основ бібліотекознавства та бібліографії, організує курс лекцій та практичних занять;
- забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників;
- видає користувачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
3.1. Право користування бібліотекою мають: професорсько-викладацький склад, аспіранти, студенти, працівники структурних підрозділів університету.

3.2 . Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх виконувати підписом.
3.3. На підставі поданих документів (паспорт або студентський квиток)
читачу видається читацький квиток.
3.4. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
3.5. За умови втрати читацького квитка, читач отримує дублікат протягом місяця після заяви про втрату.
3.6. Навчальна література видається на абонемент на період вивчення
дисципліни.
3.7. Наукова література видається на абонемент при наявності двох і більше примірників.
3.8. Бібліотечні примірники, цінні та раритетні видання видаються диференційовано і тільки на читальний зал.
3.9. Періодичними виданнями можна користуватися тільки в читальному залі.
ЗЛО. Неопубліковані матеріали: дисертації, звіти НДР - видаються на підставі обґрунтованої заяви для ознайомлення за підписом ректора тільки на читальний зал.
3.11. Художня література видається у кількості трьох примірників строком на 15 днів.
3.12. Категорично забороняється виймати» картки з каталогів та картотек.

3.13. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, розписується за кожний одержаний примірник на книжковому формулярі. . Повернення літератури засвідчується вилученням книжкових формулярів з читацьких формулярів, номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволяється виносити з бібліотеки документи, не записані в читацькому формулярі.
3.14. Дотримуватись в приміщенні бібліотеки тиші та гідної поведінки.

3.15. Повідомити працівників бібліотеки в разі зміни місця проживання, номера телефону, прізвища, факультету, номера групи та інше.
3.16. Дбайливо ставитися до книжок та ін. творів друку, одержаних в бібліотеці та повертати їх в установлені терміни; не виносити із бібліотеки літературу, якщо вона не зареєстрована за читачем; не робити на книгах ніяких поміток.

3.17. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо
виявив якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на
даному примірнику відповідні службові позначки.
3.18. Відповідальність за зіпсовану книгу несе читач, який користувався
нею останнім.
3.19. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну,
адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством
України.
3.20. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов'язаний відшкодувати втрату: примірником того самого видання; виданням, рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням директора бібліотеки), або сплатити через касу університету 3-х разову вартість документу.
3.21. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних документів цей конфлікт розглядає керівництво університету.
3.22. Заміна втраченої та пошкодженої читачами літератури фіксується у
спеціальній книзі і підтверджується підписами читача та бібліотекаря.
3.23. Читачі - студенти, що закінчили університет, а також, читачі -
співробітники, що звільняються, повинні повністю розрахуватись із бібліотекою: підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі.
3.24. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших
приміщеннях бібліотеки.
3.25. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений прав користування всіма пунктами видачі; за завдання непоправної шкоди бібліотечному фондові передбачено матеріальне відшкодування.
4. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ.
4.1 Право користування читальними залами бібліотеки надається штатному професорсько-викладацькому складу, співробітникам університету; студентам денного та заочного відділень, магістрантам, сумісникам, слухачам підготовчих курсів, студентам економіко-правового коледжу ВФЕУ.
4.2. Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

4.3.Рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання, документи, що має бібліотека лише в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі.
4.4. Дозволяється виносити документи з читального залу лише на ксерокопію. Дозвіл на винос документів на ксерокопію потрібно одержати у бібліотекаря.
5. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ
5.1.Право користування абонементом надається штатному професорсько-викладацькому складу, співробітникам університету, студентам денного відділення та заочного відділень, магістрантам, сумісникам, слухачам підготовчих курсів, студентам економіко-правового коледжу ВФЕУ
5.2. Студентам денного відділення документи на загальний абонемент видаються терміном на один семестр. Перед початком зимових та літніх канікул користувачі повинні повернути всі документи до бібліотеки.
5.3. Для професорсько-викладацького складу та співробітників університету кількість одноразової видачі документів обмежується 5 примірниками.
5.4. За кожний документ, отриманий на абонементі, користувач розписується на книжковому формулярі. Повернення літератури засвідчується вилученням книжкових формулярів з читацьких формулярів, номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволяється виносити з бібліотеки документи, не записані в читацькому формулярі.
5.7. Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну користування ними.


UFPR no Facebook 1 Instagram
Вінницький фінансово-економічний університет
21037, м. Вінниця, вул Пирогова 71а
Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80
E-mail: [email protected]


©2020 - Вінницький фінансово-економічний університет

_